21.02.2017
LJ
10° / 4°

Že zaradi malenkosti lahko obtičite na meji

Pred bližajočimi se počitnicami se je dobro seznaniti tudi s tem, kaj, v kakšni količini in v kakšni vrednosti lahko izvozimo in uvozimo, ko potujemo v tujino. S tem boste preprečili morebitne nevšečnosti na meji in poskrbeli za čim bolj nemotene počitnice.

Na spletni strani Carinske uprave si lahko preberete navodila in koristne informacije za potnike o vnašanju blaga v osebni prtljagi, oprostitvah plačila uvoznih dajatev, davka na dodano vrednost in trošarine, vrednostnih in količinskih omejitvah, prevozu hišnih živali preko meje, vnosu živil živalskega izvora, zaščitenih živalskih in rastlinskih vrstah, predmetih kulturne dediščine ter vnosu in iznosu gotovine.

Mejni prehod - 5
(Foto: Aljoša Kravanja)

Tokrat se bomo osredotočili predvsem na blago, ki je predmet prepovedi in omejitev. Pri vnosu oziroma uvozu blaga na ozemlje EU in tudi izvozu blaga z območja EU se lahko uporabljajo ukrepi prepovedi oziroma omejitev, ki so namenjeni varovanju javnega reda in varnosti, varstvu zdravja in življenja ljudi, rastlin in živali, varstvu okolja, varstvu narodnega bogastva umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti, intelektualne lastnine itd. Zaradi izognitve morebitnim zapletom na potovanju priporočamo, da se pravočasno pozanimate o pogojih, ki veljajo ob vnosu in iznosu določenega blaga v EU oziroma iz EU.

Orožje - 3
(Foto: PU Maribor)

Strelivo in orožje

Fizične osebe smejo prenašati čez državno mejo samo orožje in strelivo, ki se sme nabavljati in imeti v posesti. Prenos je dovoljen na mednarodnih mejnih prehodih, na mejnih prehodih za meddržavni in obmejni prehod pa le, če je tako določeno z mednarodno pogodbo. Državljani držav članic EU s prebivališčem v teh državah potrebujejo za vnos orožja iz tretjih držav veljavno orožno prepustnico posamezne države članice, v primeru uvoza novo nabavljenega orožja ali streliva pa dovoljenje pristojnega organa v državi, kjer imajo bivališče ali sedež.

Tujci in državljani članic EU s prebivališčem zunaj EU, ki prihajajo na lov ali strelska tekmovanja, lahko vnašajo orožje ali strelivo na podlagi dovoljenja, ki ga izda organ Republike Slovenije v tujini, pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev. Če osebe nimajo dovoljenja omenjenega organa, ga pod enakimi pogoji lahko izda tudi policija, pri kateri je treba orožje in strelivo takoj ob prestopu državne meje priglasiti.

Tujci in državljani članic EU s prebivališčem zunaj EU, ki želijo kupljeno orožje in strelivo izvoziti iz EU, morajo pridobiti dovoljenje upravne enote, na območju katere ima trgovec oz. posameznik, ki orožje prodaja, svoj sedež. Prodajalec mora orožje ali strelivo pripeljati do državne meje in ga izročiti imetniku dovoljenja v navzočnosti policije.

Mejni prehod - 2
(Foto: Aljoša Kravanja)

Hišne živali

Nekomercialne premike hišnih živali ureja uredba (ES) št. 998/2003. Za hišne živali se štejejo psi, mačke, beli dihurji, nevretenčarji (razen čebel in rakov), okrasne tropske ribice, dvoživke, plazilci, ptice (razen perutnine), glodalci in domači kunci. Za nekomercialni premik hišne živali se šteje premik največ petih živali iste vrste, ki jih spremlja lastnik ali druga oseba, ki jo je pooblastil lastnik živali. Živali ne smejo biti namenjene prodaji ali prenosu na drugega lastnika.
Vstop hišnih živali na območje EU je dovoljen samo preko mejnih prehodov, ki so odobreni za nekomercialne premike hišnih živali.

Za pse, mačke in bele dihurje veljajo posebne zahteve glede stekline. Pogoji za vnos na ozemlje EU se razlikujejo z ozirom na to, ali so v državi, iz katere živali prihajajo, razmere glede stekline ugodne ali neugodne.

Za odobritev vnosa iz tretjih držav na ozemlje EU se zahteva, da so živali ustrezno označene z mikročipom ali jasno čitljivim tetoviranim znamenjem. Tetoviranje se šteje za ustrezen način identifikacije živali, če je bila žival na ta način označena pred 3. 7. 2011, za živali, označene po tem datumu, pa je edini dovoljeni način identifikacije mikročip. Spremljati jih mora predpisani dokument, ki potrjuje veljavno cepljenje proti steklini: evropski potni list za hišne živali oziroma zdravstveno spričevalo.

Za živali, ki prihajajo iz tretjih držav, ki niso navedene na nobenem seznamu držav iz uredbe, pa velja, da mora imeti žival še test titracije, ki mora biti opravljen najmanj tri mesece pred vstopom živali na območje EU, in sicer v pooblaščenem laboratoriju.

Pri premikih hišnih ptic iz tretjih držav veljajo zaradi tveganja prenosa virusa aviarne influence (ptičje gripe) zelo strogi pogoji, določeni v odločbi Komisije 2007/25/ES. Vnos hišnih ptic, ki spremljajo svoje lastnike na potovanju, je dovoljen samo preko mejnih prehodov, kjer so mejne veterinarske postaje, pregled živali pa mora opraviti uradni veterinar mejne veterinarske postaje.

Kaj lahko in česa ne smemo nesti čez mejo?

Druge hišne živali mora spremljati ustrezno zdravstveno spričevalo, biti pa morajo tudi ustrezno označene. Vnos vseh drugih živali, ki se ne štejejo za hišne živali v skladu z uredbo (ES) št. 998/2003, in hišnih živali za komercialne namene je mogoč preko mejnih prehodov, kjer je mejna veterinarska postaja.

Nos živil

Vnos oziroma uvoz živil v EU urejajo številni predpisi, ki imajo namen potrošnikom v EU zagotoviti varna in kakovostna živila. Živila, ki jih potniki uvažajo iz tretjih držav za lastne potrebe, se lahko uvozijo brez posebnih formalnosti, vendar lahko tudi pri uvozu živil za lastne potrebe veljajo omejitve ali prepovedi, če je to potrebno zaradi varovanja javnega zdravja, zdravja živali ali rastlin.

Zaradi tveganja prenosa živalskih bolezni veljajo pri vnosu živil živalskega izvora (mesa, mleka, mesnih in mlečnih izdelkov, rib, jajc, medu …) za osebno rabo potnikov posebni pogoji, ki so določeni v uredbi (ES) št. 206/2009. V skladu z določbami te uredbe lahko potniki brez veterinarskih formalnosti vnesejo na ozemlje EU naslednja živila:

Zasežena viagra
(Foto: Carinska uprava RS)

– do skupno 10 kg mesa in mleka ter mesnih in mlečnih proizvodov (razen mleka v prahu, hrane za dojenčke in posebnih živil in posebne hrane za hišne živali, potrebnih iz zdravstvenih razlogov), ki izvirajo iz Hrvaške, s Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije,

– do skupno 10 kg mleka v prahu, hrane za dojenčke in posebnih živil in posebne hrane za hišne živali, potrebnih iz zdravstvenih razlogov, ki izvirajo iz Hrvaške, s Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije, pod pogojem, da teh izdelkov pred odpiranjem ni treba hraniti v hladilniku, da gre za zapakirane izdelke zaščitene blagovne znamke, namenjene neposredni prodaji končnemu potrošniku, in je embalaža nepoškodovana (razen, če so izdelki trenutno v uporabi),

– do skupno 2 kg mleka v prahu, hrane za dojenčke in posebnih živil in posebne hrane za hišne živali, potrebnih iz zdravstvenih razlogov, ki izvirajo iz drugih držav (razen iz Hrvaške, Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije), pod pogojem, da teh izdelkov pred odpiranjem ni treba hraniti v hladilniku, gre za zapakirane izdelke zaščitene blagovne znamke, namenjene neposredni prodaji končnemu potrošniku, in je embalaža nepoškodovana (razen, če so izdelki trenutno v uporabi),

– do skupno 20 kg ribiških izdelkov ali ena riba, če njena teža presega 20 kg (vključno s svežimi, posušenimi, kuhanimi, nasoljenimi, dimljenimi ribami ter nekaterimi lupinarji, kot so kozice, jastogi, mrtve školjke in ostrige). Sveže ribe morajo biti očiščene. Omejitve ne veljajo za ribiške izdelke, ki prihajajo s Ferskih otokov ali Islandije,

– do skupno 10 kg drugih proizvodov živalskega izvora, kot so med, žive školjke, ostrige in polži, ki izvirajo iz Hrvaške, s Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije, za osebno porabo,

– do skupno 2 kg drugih proizvodov živalskega izvora, kot so med, žive školjke, ostrige in polži za osebno porabo, ki izvirajo iz drugih držav (razen iz Hrvaške, s Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije).

Mejni prehod - 9
(Foto: Aljoša Kravanja)Rastline in rastlinski proizvodi

Rastline, deli rastlin in drugi proizvodi, s katerimi se lahko prenašajo rastlinam škodljivi organizmi, se lahko vnesejo v EU le preko mejnih prehodov, kjer je enota fitosanitarne inšpekcije in fitosanitarni inšpektor lahko opravi pregled pošiljke. Pošiljke mora spremljati tudi izvirno fitosanitarno spričevalo.

Inšpekcijski pregled in fitosanitarno spričevalo nista obvezna za uvoz majhnih količin rastlin in rastlinskih proizvodov, ki izvirajo iz evropskih držav in jih v Slovenijo vnesejo fizične osebe. Za majhne količine se štejejo:

– sadje in surove vrtnine (z izjemo krompirja): skupaj 5 kg,

– rezano cvetje in deli rastlin, povezani v šopek ali venec: 1 šopek ali venec,

– seme (z izjemo semenskega krompirja) v izvirnem pakiranju, ki ni namenjeno prodaji, skupaj 0,5 kg,

– okrasne čebulice in gomolji: skupaj 5 kg,

– novoletne jelke brez korenin: 1 kos,

– sobne rastline, lončnice (z izjemo bonsajev): skupaj 3 rastline,

– balkonske rastline, neolesenele okrasne grmovnice: skupaj 10 rastlin.

Zaščitene živalske in rastlinske vrste

Pri trgovanju z ogroženimi rastlinskimi in živalskimi vrstami veljajo stroge omejitve. Vsako zaščiteno žival, rastlino ali izdelek iz njih morajo spremljati dokumenti, ki so predpisani s konvencijo CITES in evropskimi ter nacionalnimi predpisi. Dokumenti so potrebni za žive ali mrtve živali in rastline ter njihove dele in izdelke iz njih, in sicer tako pri uvozu kot izvozu.

Pri uvozu za osebne oziroma gospodinjske potrebe dovoljenje za uvoz oziroma ponovni uvoz ni potrebno, če gre za do največ 125 gramov kaviarja jesetrovk (Acipenseriformes spp.) na osebo, v posodah, ki so označene v skladu s predpisi, do tri ropotulje iz kaktej (Cactaceae spp.) na osebo, do štiri mrtve obdelane osebke krokodilov (Crocodylia spp.) na osebo, razen mesa in lovskih trofej, do tri lupine polžev vrste Strombus gigas na osebo, do štiri mrtve osebke morskih konjičkov (Hippocampus spp.) na osebo, do tri lupine školjk velikank (Tridacnidae spp.) na osebo, ki skupaj ne presegajo 3 kg, pri čemer je osebek lahko ena neodprta lupina ali dve pripadajoči lupini.

Tihotapljenje

Zdravila in prepovedane droge

Uvoz zdravil smejo opravljajo le osebe, ki so registrirane za dejavnost prometa z zdravili. Potniki lahko iz tretjih držav prinesejo le zdravila, ki jih potrebujejo za lastno uporabo, in v količini, ki ustreza temu namenu.

Vnos prepovedanih drog v Slovenijo ali njihov iznos iz Slovenije je prepovedan. Osebe, ki prestopajo mejo Slovenije, smejo imeti pri sebi le droge, ki se v skladu s posebnimi predpisi uporabljajo kot zdravila. Upravičenost do posesti teh drog mora potnik dokazati z zdravniškim potrdilom.

Predmeti kulturne dediščine

Za iznos predmetov kulturne dediščine v tretje države in iznos v države članice EU je treba pridobiti izvozno dovoljenje, ki ga izda ministrstvo pristojno za kulturo. Uvoz predmetov kulturne dediščine je prost, kar pomeni, da dovoljenje ministrstva, pristojnega za kulturo, za uvoz predmetov kulturne dediščine ni potrebno. Kljub temu se ob uvozu predmetov kulturne dediščine lahko upoštevajo druga merila in mednarodni predpisi, ki omejujejo prost pretok predmetov kulturne dediščine.

FB članek - join us

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:

Glasuj

Prenesi v

Komentarjev: 0
Več komentarjev

Iskanje

 

Anketa

Vas je strah, da se ne boste znali prilagoditi digitalizaciji in da boste ostali brez dela?

calculate
glossary
indexes
indexes