16.01.2017
LJ
-0° / -6°

Katere pravice smo izgubili?

Zakon o uravnoteženju javnih financ posega v okoli 40 drugih zakonskih ureditev, med drugim v plače in druge prejemke javnih uslužbencev, ki se bodo znižali z junijem. Katere spremembe so začele veljati? Katere pravice smo izgubili? Kako bo s starševskim nadomestilom in vrtci? Kako bodo zakon občutili brezposelni?

Veljati je začel zakon za uravnoteženje javnih financ, ki ga je DZ sprejel 11. maja. Zakon posega v okoli 40 drugih zakonskih ureditev, med drugim v plače in druge prejemke javnih uslužbencev, ki se bodo znižali z junijem. Vlada pa bo danes pripravila še podzakonske akte za izvedbo zakona.

Uveljavitev zakona se je sicer zamaknila, ker sta policijska sindikata vložila referendumsko pobudo o zakonu, umaknila pa sta jo v sredo po slabih dveh tednih pogajanj in sklenitvi sporazuma z vlado.

Denarnica
(Foto: Thinkstock)

Kdaj se bodo znižale plače?

Glede na dogovor, ki ga je vlada dosegla s socialnimi partnerji, se bodo plače z junijem znižale za osem odstotkov, hkrati pa se bodo odpravila plačna nesorazmerja. Regres za letni dopust javnih uslužbencev bo letos odvisen od plačnega razreda. Najvišji regres bodo prejeli javni uslužbenci do 13. plačnega razreda, in sicer 692 evrov, najnižjega pa tisti, ki so uvrščeni od 40. plačnega razreda naprej, in sicer 100 evrov.

Pokojnine
(Foto: Thinkstock)

Spremembe tudi za starejše uslužbence. Kaj bo s plačanim prevozom? Kaj z dopustom?

Javnim uslužbencem, ki bodo na dan uveljavitve zakona izpolnjevali pogoje za starostno pokojnino, bo prenehalo delovno razmerje, razen če se z delodajalci ne bodo dogovorili za nadaljevanje delovnega razmerja. Znižali se bodo tudi stroški prevozov na delo, in sicer bo nadomestilo pripadlo zaposlenim glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, če ta razdalja znaša več kot dva kilometra. Kilometrina bo znašala osem odstotkov cene bencina. Javni uslužbenci pa bodo odslej lahko koristili največ 35 dni letnega dopusta.

Kaj bo s pokojninami?

Pokojnine se letos ne bodo usklajevale, medtem ko se bodo pokojnine, ki se izplačujejo iz državne blagajne, znižale. Prav tako najvišja "državna" pokojnina ne bo smela znašati več kot 1450 evrov. Letni dodatek za rekreacijo bodo dobili le tisti upokojenci, ki imajo pokojnino nižjo od 622 evrov. Dodatek bo odvisen od višine pokojnine, pri čemer bo najvišji znašal 368 evrov, najnižji pa 166 evrov.

Spremembe na področju zdravstvenega varstva

Na področju zdravstvenega varstva se bodo med drugim znižali stroški zdravstvenih storitev, ki jih krije osnovno zdravstveno zavarovanje. Znižujejo se tudi nadomestila za bolniško odsotnost do 90. dne začasne zadržanosti z dela na 90 odstotkov osnove, razen za bolniško odsotnost zaradi poklicne bolezni ali poškodb pri delu in za nego družinskega člana.

Spremenjene cene vrtcev, spremembe pri starševskem nadomestilu ...

Starši bodo za drugega otroka v vrtcu po novem plačevali 30 odstotkov cene vrtca. Porodniško nadomestilo v prvih treh mesecih ostaja enako kot doslej, niža pa se starševsko nadomestilo, in sicer na 90 odstotkov. Starševsko nadomestilo bo sicer ostalo 100-odstotno, če osnova plače znaša manj kot 763 evrov. Starševsko nadomestilo pa v nobenem primeru ne bo smelo znašati več kot dvakratnik povprečne plače.

Deklica
(Foto: Thinkstock)

Se pa zato zvišuje starševski dodatek. Vendar to velja le za nove upravičence. Ti bodo po novem mesečno prejemali 251 evrov.

Pomoč ob rojstvu otroka po novem zakonu ni več univerzalna pravica, temveč je omejena s premoženjskim cenzusom. Pravico do pomoči ob rojstvu otroka ima vsak otrok, katerega mati ali oče imata stalno prebivališče v Sloveniji, povprečni mesečni dohodek na družinskega člana pa ne sme presegati 64 odstotkov neto povprečne plače, kar znaša približno 610 evrov na člana.

Izplačilo otroškega dodatka do 4. dohodkovnega razreda ostaja nespremenjeno. Višina dodatka v 5. in 6. dohodkovnem razredu, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 64 odstotkov povprečne neto plače, se zniža za 10 odstotkov.

Po novem zakonu ima pravico do dodatka za veliko družino eden od staršev, če imajo eden od staršev in otroci skupno prebivališče v Sloveniji in povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 64 odstotkov povprečne neto plače. Po simulacijah naj bi dodatek za veliko družino še naprej prejemalo približno 25.000 upravičencev (prej 30.000 upravičencev). Konkretno to pomeni, da bo dodatek za veliko družino še naprej dobila družina, kjer vsak od staršev zasluži približno 1500 evrov neto plače mesečno.

starejši
(Foto: iStockphoto)

Kako bodo zakon občutili brezposelni?

Denarno nadomestilo za brezposelnost bo po novem za prve tri mesece znašalo 80 odstotkov osnove, v naslednjih devetih mesecih 60 odstotkov, nato pa v višini 50 odstotkov od osnove.

Na spletnih straneh zavoda za zaposlovanje so zapisali, da se navedene spremembe nanašajo na novo prijavljene brezposelne osebe, in ne posegajo v že pridobljene pravice brezposelnih (sedanji prejemniki denarnega nadomestila med brezposelnostjo ali nadomestila zaradi bolezni) in pričakovane pravice (prijavljeni brezposelni, ki so že oddali vlogo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila ali nadomestila zaradi bolezni, o kateri pa še ni bilo odločeno).

Kaj so izgubili študenti, dijaki in drugi mladi?

Študentje odslej ne bodo imeli pravice do subvencionirane prehrane med 15. julijem in 15. avgustom. Ukinja pa se tudi državna subvencija za dijaško prehrano, do subvencij bodo upravičeni le še socialno ogroženi. Zakon tudi ukinja subvencije mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja. Na področju vzgoje in izobraževanja pa združuje nekatere zavode.

Spremembe DDV

Zakon predvideva zvišanje splošne stopnje DDV v letu 2014, v primeru, da bo primanjkljaj državnega proračuna znašal več kot tri odstotke bruto domačega proizvoda (BDP). Pri tem se DDV ne bi smel dvigniti za več kot tri odstotne točke.

FB članek - join us

Pošlji sporočilo

Tvoja E-pošta:

E-pošta prejemnika:

Kratko sporočilo:

Glasuj

Prenesi v

Komentarjev: 6
 
zoran13 13.03.2016 17:59:57
PLAČILO DODATNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA Zakonske spremembe so v veljavi od 11.12.2015, njihova podlaga pa je Zakon o izvajanju proračuna RS 1617 75 člen. Vsak vojni veteran, ki je dopolnil 55 let starosti in je prejemnik veteranskega dodatka, brezposelne osebe, s pravico poklicne pokojnine, s pravico do predčasne pokojnine, osebe s pravico do predčasne starostne pokojnine in osebe s pravico do invalidske pokojnine, ne glede na višino denarnega nadomestila iz naslova brezposelnosti in ne glede na višino pokojnine. Za vse ostale naj bi se uveljavljanje pravic pričelo s 1.1.2017. Vsi veterani, ki se vidite v teh pogojih za pridobitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ali pa niste prepričani glede navedenih pogojev se čim preje zglasite na svojih UE, da uredite zadeve ali pridobite ustrezne informacije. VLOGA: S to vlogo lahko uveljavljate zahtevo za priznanje pravice do zdravstvenega varstva - plačila zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja.
 
zoran13 30.06.2012 13:49:49
VOJNI VETERANI III

Republika Slovenija
Upravna Enota

OBVESTILO

Na podlagi 100.člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št.40/2012 v nadaljevanju ZUJF, ki spreminja 6.člen Zakona o vojnih veteranih, ima pravico do varstva vojni veteran, ko dopolni 55 let starosti ali je pri njemu nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti.

Po 101.členu ZUJF, ki spreminja 15.člen zakona o vojnih veteranih, se vojnemu veteranu zagotavlja plačilo zdravstvenbih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja, če prejema veteranski dodatek ali če izpolnjuje pogoje za pridobitev veteranskega dodatka.

ZUJF v prvem odstavku 231.člena določa, da se upravičencem, vojnim veteranom, ki so bili na dan 31.05.2012 upravičeni do pravice do plačila zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja po zakonu, ta pravica zagotavlja do 1.1.2013.

Na podlagi drugega odstavka 231. člena ZUJF upravne enote odločijo v postopku, uvedenem po uradni dolžnosti, ali upravičenci do plačila zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja, od 1.1.2013 dalje izpolnjujejo pogoje za pridobitev te pravice po tem zakonu. Z odločbo, izdano v tem postopku, upravna enota razveljavi odločbo o tej pravici, priznani na podlagi Zakona o vojnih veteranih, če ugotovi, da vojnemu veteranu po tem zakonu ta pravica od 1.1.2013 ne pripada.

* sedaj nam tako retroaktivno ukinjajo že dane in pridobljene pravice, ki so bile priznane ob nastopu starosti 50 let in tako postajamo svojim državljanom, vključno s politično vrhuško, vedno bolj neprijazna država...
 
zoran13 30.06.2012 13:48:42
VOJNI VETERANI II

2.a člen

Vojni veteran po tem zakonu je tudi član Predsedstva Republike Slovenije in član republiške koordinacijske skupine in podskupine, ki je to dolžnost opravljal v času vojaške agresije na Republiko Slovenijo od 26.6. do 18. 7. 1991.

Ne glede na pogoje iz šeste alinee prejšnjega člena je vojni veteran tudi oseba, ki je v obdobju od 17. 5. 1990 do 25. 6. 1991 opravljala dolžnosti organizatorja manevrske strukture narodne zaščite ter oseba, ki je po odločitvi organizatorja manevrske strukture narodne zaščite v tem obdobju opravljala naloge narodne zaščite, med katere je potrebno šteti tajno zbiranje, varovanje in hrambo orožja, streliva in vojaškega materiala oziroma vojaških ali obrambnih dokumentov v zasebnih oziroma neuradnih prostorih in lokacijah ter izvajanje obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti.

Za organizatorja manevrske strukture narodne zaščite se šteje oseba, ki je v obdobju iz prejšnjega odstavka opravljala funkcijo republiškega sekretarja za obrambo, republiškega sekretarja za notranje zadeve, republiškega in pokrajinskega načelnika narodne zaščite, namestnika in pomočnika republiškega in pokrajinskega načelnika narodne zaščite, občinskega načelnika narodne zaščite ter oseba, ki je bila po odločitvi pristojnega organa za notranje zadeve določena za organiziranje manevrske strukture narodne zaščite v okviru organov za notranje zadeve.

Za pripadnika manevrske strukture narodne zaščite se šteje tudi nosilec znaka z napisom; RS, MSNZ, ONZ, 1990 na sprednji strani in z datumom, 17. 5. 1990 ter številkami 001 do 126 na hrbtni strani.

Ne glede na pogoje iz šeste alinee prejšnjega člena je vojni veteran tudi delavec organov za notranje zadeve, ki je ob osamosvojitvi Republike Slovenije v času od 26. 6. 1991 do 18. 7. 1991 kot pripadnik policijskih enot opravljal naloge, povezane z borbenimi dejstvi in delovanjem zvez policije, kriminalistične službe in varnostno-obveščevalne službe.

Vojni veteran je tudi pripadnik bivše Jugoslovanske ljudske armade (v nadaljevanju: JLA), ki je po nalogu pristojnih organov Republike Slovenije od 17. 5. 1990 do 18. 7. 1991 izvajal vojaške, obveščevalne in protiobveščevalne naloge v korist Republike Slovenije.

Vojni veteran po tem zakonu ne more biti oseba, ki je prestopila iz JLA, pa ni bila udeležena v neposrednih obrambnih aktivnostih, oseba, ki ni prestopila iz JLA na podlagi poziva Predsedstva Republike Slovenije o prestopu pripadnikov JLA do določenega roka ter oseba, ki je v času agresije na Republiko Slovenijo redno služila vojaški rok ali je bila na civilnem služenju vojaškega roka, razen če je bila udeležena v neposrednih obrambnih aktivnostih.

3. člen

Vojni veteran je tudi pripadnik narodno revolucionarne organizacije – TIGR v obdobju od septembra 1927 do 13. 5. 1941.

Oseba iz prejšnjega odstavka uveljavi status vojnega veterana po določbah zakona o splošnem upravnem postopku pri organu, ki odloča po tem zakonu na prvi stopnji.

4. člen

Ne glede na 1. in 2. člen tega zakona se za vojnega veterana ne šteje oseba, ki je prostovoljno ali poklicno sodelovala na strani agresorja.
zakonodaja.gov.si/rp...O3819.html

VARČEVANJE PRIZADELO VETERANE

MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE

* Ukinitev pravic do zdraviliškega zdravljenja
* Zvišanje starosti za uveljavitev pravic na 55 let
* Omejitev zagotavljanja zdravstvenega varstva
* Zamik izplačil prejemkov po vojni zakonodaji
tvslo.si/predvajaj/v....139447914

BOBU BOB
Bernard Brščič, ekonomist: "Ni čisto nič več argumentov, zakaj ohraniti priviligirane pokojnine veteranom za domovinsko vojno 1991, če se režejo borcem NOB."
Petek, 15. junij 2012
web.vecer.com/portal...1505796807

Republika Slovenija
Upravna Enota

OBVESTILO

Na podlagi 100.člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št.40/2012 v nadaljevanju ZUJF, ki spreminja 6.člen Zakona o vojnih veteranih, ima pravico do varstva vojni veteran, ko dopolni 55 let starosti ali je pri njemu nastala trajna
 
zoran13 30.06.2012 13:46:59
VOJNI VETERANI

/13/...poznam veliko ljudi, ki so sodelovali pri osamosvojitvi in si še vse do danes niso uredili statusa vojnega veterana. Bodisi, da je krivda v slabih evidencah na MORSu, vseh takrat sodelujočih ali tudi v počasnosti ter kompliciranju upravnih organov. Da to drži je krivda tudi v večkratnem spreminjanju samih pogojev za pridobitev statusa vojnega veterana, saj je ob sprejemanju zakona veljalo, da naj bi imel pravico do statusa samo tisti, ki je sodeloval strogo v vojnih operacijah. Kasneje so ob dopolnitvah in spremembah zakona uvedli tudi spremembe, ki tako veljajo za vse sodelujoče od 26.06.1991 do 18.07.1991. Tudi zaradi tega, ker je posamezna pridobitev pravic, ki izhajajo iz sodelovanja, zgolj in samo predmet vsakega posameznika in ni kolektivna, da bi se priznavala avtomatsko takrat sodelujočim. Problem je tudi v sami organiziranosti veteranov, saj naj bi bila veteranska organizacija skrbela tudi za svoje članstvo, tako pa so nekateri člani prepuščeni sami sebi. Veliko je namreč tudi takšnih, ki so ob sedanjih težkih kriznih časih na robu preživetja ali v hudih življenjskih stiskah, pa tudi zaradi brezbriznosti zakonodajalca, niti ne vedo, da bi lahko zaprosili za socialno pomoč.

Pa četudi tukaj govorimo o veteranskih organizacijah, ki so vse prevečkrat zgolj same sebi namen, ne pa tudi mesto, kjer bi pomagali svojim članom ali še bodočim članom. Tako bi morale organizacije pomagati vsem tistim, ki si še do danes, zaradi zgoraj naštetega, še niso uspeli uredili svojih statusov ter s dobrodelnimi in drugimi prostovoljnimi akcijami pomagati vsem tistim ali njihovim družinam, ki so se znašli na robu.

Žal nekaterih zaradi bolezni, ni več med nami in njihove družine še vse do danes, kjub temu, da so njihovi možje in očetje sodelovali v osamosvojitvi Slovenije, še nimajo urejenih njihovih statusov, kar bi jim lahko uredili posthumno, da se ob že povedanem ne ustvarjajo nove krivice. Predvsem pa bi, kot že zgoraj omenjeno, lahko oblikovali poseben krizni sklad, v katerega bi lahko vlagali vsi zainteresirani in tako pomagali vsem članom vojnim veteranom in njihovim družinam.

In verjemite, da bi prav na takšen način najbolj prispevali k miru in sožitju med vsemi generacijami:

VOJNI VETERANI

2. člen

Vojni veteran je:

– oseba, ki je sodelovala v bojih za obrambo slovenske severne meje v letih 1918 in 1919 (v nadaljnjem besedilu: borec za severno mejo) in slovenski vojni dobrovoljec iz vojn 1912-1918 (v nadaljnjem besedilu: vojni dobrovoljec), in ji je status borca za severno mejo ali vojnega dobrovoljca priznan z odločbo pristojnega državnega organa;

– državljan Republike Slovenije, ki je bil kot pripadnik bivše jugoslovanske vojske v vojni od 6.4. do 17. 4. 1941 odpeljan v ujetništvo;

– borec in drug udeleženec narodnoosvobodilne vojne (v nadaljnjem besedilu: NOV) Slovenije, ki mu je čas udeležbe v NOV do 15. 5. 1945 po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vštet v pokojninsko dobo v dvojnem ali dejanskem trajanju ali mu je bilo na tej podlagi podeljeno državno odlikovanje, oziroma, ki udeležbo v NOV Slovenije dokaže z drugo javno listino;

– državljan Republike Slovenije, ki mu je čas udeležbe v NOV v drugih delih nekdanje Jugoslavije do 15. 5. 1945 po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vštet v pokojninsko dobo v dvojnem trajanju;

– državljan Republike Slovenije, ki mu je čas, prebit v oboroženih formacijah antifašističnega gibanja ali v oboroženem antifašističnem boju v drugih deželah in v zavezniških vojskah do 15. 5. 1945 po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju dvojno štet v pokojninsko dobo;

– pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije, policist, operativni delavec kriminalistične in obveščevalno varnostne službe, oboroženi pripadnik narodne zaščite ter pripadnik enot za zveze republike in občin, ki je v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26.6. do 18. 7. 1991 opravljal dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije.

2.
Narodu Svoboda 06.06.2012 12:10:19
Medtem ko Nemska in Avstrijska vlada delata za dobro naroda je pri nas ravno obratno ze 21 let in mi vsi mislimo kako smo pametni zalostno zares ----------Študentje odslej ne bodo imeli pravice do subvencionirane prehrane med 15. julijem in 15. avgustom. Ukinja pa se tudi državna subvencija za dijaško prehrano, do subvencij bodo upravičeni le še socialno ogroženi. Zakon tudi ukinja subvencije mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja. Na področju vzgoje in izobraževanja pa združuje nekatere zavode.Za nas narod velja obratna zgodba in tako so vsi ziveli srecno do konca dni svojih zivljenj
Narodu Svoboda 06.06.2012 12:10:50
Zakon tudi ukinja subvencije mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja
Več komentarjev

Iskanje

 

Anketa

Ste tudi vi prepričani, da je petek 13. slab dan za posel, delo in nakupe?

calculate
glossary
indexes
indexes