TEMA TEDNA

Kako do groba?

Natisni
Ob smrti naših bližnjih moramo poskrbeti tudi za njihovo zadnje prebivališče - grob. V Sloveniji grob lahko samo najamemo, najemnine pa so odvisne od upravljavcev pokopališč.

Žale - 1
Žale - 1FOTO: Aljoša Kravanja

Nakup groba v Sloveniji ni mogoč, lahko ga namreč le najamemo. Najem groba je mogoč za nedoločen čas, strošek najemnine pa se ponavadi obračuna enkrat letno. Enotnega zakona ali pravilnika, ki bi narekoval ceno najema groba v Sloveniji nimamo, zato se cene najemnin grobov razlikujejo od pokopališča do pokopališča.

Kako najeti grob? Najem groba je mogoč ob naročilu pogreba in v primeru, da nekdo, ki je že najemnik grobnega prostora odstopi grob nekomu drugemu. Ob naročilu pogrebase stranka zglasi pri upravljavcu pokopališča in ob naročilu pogreba sklene še najemno pogodbo. Prednostno pravico do najema groba ima oseba, ki je poravnala stroške pokopa, najemnik groba pa je lahko samo ena fizična ali pravna oseba. Najemne pogodbe ni mogoče skleniti preko pooblaščenca, ob smrti najemnika groba pa se morajo njegovi dediči dogovoriti kdo bo prevzel pravico do najema groba.

V primeru, da nekdo, ki je že najemnik grobnega prostora le tega odstopi drugi fizični ali pravni osebi, pa se morata pri upravljavcu pokopališča zglasiti sedanji in bodoči najemnik. S seboj morata imeti dokument s sliko in podpisati izjavo o prenosu najemništva groba. Izjava je veljavna, ko jo obe stranki podpišeta in ko novi najemnik podpiše najemno pogodbo. Pri prenosu najemništva in sklenitvi najemne pogodbe pa je potrebno plačati tudi takso za prenos najemništva.

V primeru klasičnega pokopa najemnik groba plačuje letno najemnino najmanj deset let, zaradi predpisane mirovalne dobe. Mirovalna doba je obdobje od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu, ki ne sme biti krajša od 10 let. Če najemnik odstopi od najemne pogodbe pred potekom mirovalne dobe mora plačati najemnino tudi za leta do konca poteka mirovalne dobe.

Kot smo že zapisali v Sloveniji ni enotnega zakona ali pravilnika, ki bi določal enotne cene najema grobov. Najemnine grobov ali grobnine so tako odvisne od posameznih upravljavcev pokopališč oziroma občinskih svetnikov, ki vsako leto odločajo o višini grobnin. Ob tem velja še omeniti, da je samo zemljišče groba zastonj, z grobnino je treba le plačati sorazmeren del letnih stroškov vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališču.Ponavadi se najemnina plača za obdobje enega leta, lahko pa se na željo najemnika poravna tudi za daljše obdobje.

Cene grobarin za različne vrste grobov pri izbranih upravljavcih pokopališč (v EUR)

Vir: Ceniki upravljavcev pokopališč
Vir: Ceniki upravljavcev pokopališč

Kdaj lahko upravljavec pokopališča prekine najemno pogodbo z najemnikom groba? Upravljavec pokopališča lahko najemno pogodbo za grob prekine na željo najemnika, če ne poravna najemnine za preteklo leto, če ne vzdržuje groba, ob opustitvi pokopališča in kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.

Grob se po prekinitvi najema šteje za opuščenega po koncu mirovalne dobe. Mirovalna doba je obdobje od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu in ne sme biti krajša od 10 let. Lahko se podaljša tudi do 15 let odvisno od značilnosti zemljišča, po tem času pa se grob prekoplje in odda v najem nekomu drugemu.Ob prekinitvi najemne pogodbe je najemnik dolžan odstraniti celotno nagrobno obeležje na lastne stroške,če tega naredi to stori upravljavec pokopališča na stroške najemnika.

Žale - 3
Žale - 3FOTO: Aljoša Kravanja